Projekty Agentury Osmý den, o.p.s.

Projekt SPOLUPRÁCE

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671
Doba realizace projektu: 1. dubna2018 až 31. března 2020 

 

Anotace projektu:

Projekt je zacílen na rozvoj a zvyšování kvality služeb Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství: na podporu rozvoje procesů v daných službách u třech poskytovatelů sociálních služeb v regionu Děčínska, Ústecka a Teplice. Silným momentem projektu je vzájemná a efektivní spolupráce zapojených subjektů, sdílení zkušeností. Zvyšování kvality služeb je úzce propojeno mimo jiné i s rozvojem pracovníků daných služeb (účastníků) a prohlubováním jejich odborné kvalifikace.

Příjemce a partneři:

 

 

Projekt Lávka

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049
Doba realizace projektu: 1. února 2018 až 31. července 2020 

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Specifický cíl: 03.1.48.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných
Výzva: 45 Integrované územní investice (ITI)

Anotace projektu

Projekt podpoří osoby se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem se zdravotním postižením.

Příjemce a partneři 

Sociální agentura, o.p.s. (příjemce)

Agentura Osmý den, o.p.s. (projektový partner)

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. (projektový partner)

Logo OPZ 

Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757
Doba realizace projektu: 1. listopadu 2017 až 28. února 2019


Anotace projektu

Cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby: sociální rehabilitace v Ústeckém kraji.

V rámci projektu je financována služba Sociální rehabilitace (identifikátor: 5981003) obecně prospěšné společnosti Agentura Osmý den, o.p.s. a to v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Logo OPZ      

 

Do zaměstnávání s asistenční podporu na pracovišti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00186
Doba realizace projektu: 15. duben 2013 až 14. duben 2015

Popis projektu

Projekt je zacílen na zvyšování zaměstnatelnosti zájemců/kyň o zaměstnání v Ústeckém kraji, kterým se z důvodu jejich zdravotního postižení nebo stavu věnuje při zprostředkování zvýšená péče.
Projekt reaguje na tyto potřeby cílové skupiny:

Cílem projektu je obnovení pracovních návyků a aktivizace 60 osob z cílové skupiny k zaměstnání, zprostředkování zam. 46 osobám z CS, vytvoření a obsazení 14 nových PM (využití příspěvku na úhradu mzdových nákladů). K naplnění cílů projektu realizujeme následující aktivity: 

  1. Motivačně aktivizační program: vytipovaní uchazeči si nejprve upevní nezbytné sociální dovednosti a poté si v rámci práce na zkoušku ověří své schopnosti pro fungování na běžném trhu práce. 
  2. Zprostředkování zaměstnání a tvorba pracovních míst s individuální podporou na pracovišti: vytvoření, obsazení PM a nácvik pracovních dovedností pro udržení obsazeného místa bude prováděn přímo na pracovištích.¨
  3. Poradenství a koučink: průběžná poradenská podpora CS pro zajištění a posouzení předpokladů pro volbu povolání, přenášení odpovědnosti (a přisvojení úspěchu) na uchazeče, poradenství v tíživých situacích, ve kterých se uchazeči ocitají. 

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování zaměstnatelnosti zájemců/kyň o zaměstnání v Ústeckém kraji, kterým se z důvodu jejich zdrav. postižení nebo stavu věnuje při zprostředkování pracovního uplatnění zvýšená péče. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům asistenční podporu, která povede k získání zaměstnání na novém nebo stávajícím pracovním místě ve firmách v daném regionu.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnané fyzické osoby se ZP. Z tohoto obecného vymezení se zaměřujeme na osoby, jejichž schopnsoti nutné pro uplatnění na otevřeném TP jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individální podpor poskytovanou před i po nástupu do práce. Z hlediska ZP jde o osoby s fyzickým, duševním, mentálním nebo kombinovaným postižením invalidní v 1.-3. stupni. Účastníci/ce projektu: osoby nad 50 let, osoby do 25 let, osoby (dlouhodobě) nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením.

Popis jednotlivých aktivit projektu:

Motivačně sociální trénink a podproa: obnovení pracovních návyků a aktivizace 60 účastníků, upevnění sebevědomí účastníků, získáním soc. dovedností k jednání se zaměstnavateli, na úřadech, pracovně - právní minimum, nácvik spolehl. cestování za prací, orientace na využívání běžných zdrojů. V rámci těchto aktivit probíhá aktivní vyhledávání účastníků, nabízení služby, dojednávání a plánování průběhu spolupráce a následně trénink dovedností vedoucích k samostatnosti a potřebných dovednosti pro uplatnění na trhu práce, včetně exkurzí u zaměstnavatele.

Zprostředkování zaměstnání a tvorba nových PM: na společných setkání účastník s pracovním konzultantem prostřednictvím řízeného strukturovaného i nestrukturovaného rozhovoru směřují ke stanovení potřebné míry podpory a také na základě praktických zkušeností (exkurze a praxe u zaměstnavatele) formulují osobní profil uchazeče a jeho pracovní zakázku: reálná představa o pracovním uplatnění s ohledem na trh práce. Probíhá reálný nácvik dovedností potřebných pro nalezení, získání a udržení zaměstnání a následně individuální trénink pracovních dovedností přímo na pracovišti zaměstnavatele; výsledkem je obsazení pracovního místa (14 nových a 46 stávajících) a zapracovaný účastník, který je součástí týmu svého novéh zaměstnavatele.

Poradenství a koučink: podpora při řešení tíživých problémů, ve kterých se účastníci ocitli v důsledku své sociální situace - 320 intervencí (60 osob/průměrně 4 koučovací intervence a 4 sociální intervence na osobu; průměrná intervence: 2 hod konzultace, 6 hod přípravy, rešerší a administrativy).
Jedná se o poskytování rad, informací a pomoci účastníkům, kteří potřebují podporu v oblastech občanského poradenství (celkem 18 oblastí), aby znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby nebo byli schopni účinně vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy a mohli tak řešit svou nepříznivou situaci.

Výsledky

Cílem projektu je obnovení pracovních návyků a aktivizace 60 osob z cílové skupiny k zaměstnání. Za tímto účelem proběhne motivačně aktivizační program, který absolvují všichni účastníci - tedy 60 osob (2 běhy 30+30 osob. Rozsah tréninku: průměrně 95 hodin na uchazeče konzultací a nácviků dovedností v terénu a při pracovních zkouškách. Následně proběhne zprostředkování zaměstnání 46 osobám z cílové skupiny, vytvoření a obsazení 14 nových pracovních míst(využití příspěvku na úhradu
mzdových nákladů).

Ke stažení

Informace pro média

„S počáteční podporou to jde“ - 44 účastníků získalo zaměstnání  (dokument Adobe PDF)„S počáteční podporou to jde“ - 44 účastníků získalo zaměstnání (vydáno 3.11.2014) Čtyřicet čtyři účastníků projektu Do zaměstnání s asistencí se úspěšně zapojilo na trh práce.

Zaměstnavatel 2014 – soutěž nejen pro společensky odpovědné firmy (dokument Adobe PDF)Zaměstnavatel 2014 – soutěž nejen pro společensky odpovědné firmy (vydáno 27.5.2014) Agentura Osmý den oceňuje zaměstnavatele, kteří na pracovním trhu dávají stejnou šanci i lidem se znevýhodněním.

Agentura Osmý den a JAW.CZ: I zdravotně postižení mají práci (dokument Adobe PDF)Agentura Osmý den a JAW.CZ: I zdravotně postižení mají práci (vyšlo ve Zpravodaji Města Děčín 1.2.2014, náklad 26.000 ks) Děčínská společnost JAW.CZ, poskytující v celých severních Čechách internetové služby (webhosting, vývoj webových aplikací, zavedení a správa kabelové televize a nejrychlejšího internetu), už déle než půl roku zaměstnává člověka se zdravotním postižením.

Účastníci převzali certifikáty a pochlubili se novým zaměstnáním (dokument Adobe PDF)Účastníci převzali certifikáty a pochlubili se novým zaměstnáním (vydáno 13.1.2014) Dvacítka účastníků projektu Do zaměstnání s asistencí úspěšně ukončila motivačně aktivizační program a obdržela certifikáty. Zároveň mají už nové zaměstnání.

Do zaměstnání s asistencí (dokument Adobe PDF)Do zaměstnání s asistencí (vydáno 13.5.2013) Díky novému projektu Agentury Osmý den, o.s. získají lidé se zdravotním postižením podporu při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Soutěž zaměstnavatelů Stejná šance - Zaměstnavatel & Kolega 2014 

Ocenění zaměstnavatelů, kteří na pracovním trhu dávají lidem se znevýhodněním stejnou šanci a ocenění zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří si aktivně budují svoji pracovní kariéru.

Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů  (dokument Adobe PDF)Pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů 27.5.2014 od 10 hodin na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Plakát k zahájení soutěže (dokument Adobe PDF)Plakát k zahájení soutěže, soutěž probíhá od 10. března do 30. dubna 2014.

Publikace, letáky pro zaměstnavatele a uživatele

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (dokument Adobe PDF)Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Informace a výhody pro zaměstnavatele

Chcete najít práci a nedaří se to? Obraťte se na nás. (dokument Adobe PDF)Chcete najít práci a nedaří se to? Obraťte se na nás. Informace pro uživatele.

 


Anketa

Máte mezi svými blízkými člověka s postižením? Pokud ano, co byste mu přál/a? Případně co byste přál/a sám/sama sobě, kdyby se v důsledku nemoci či úrazu vaše životní situace tak výrazně změnila?

Archív anket